Zavolejte nám

+420 704 420 177
+420 704 760 759

Threema

NSW83KV2
42AE2V29

Kontaktujte nás
Zanechejte nám svůj kontakt, ozveme se Vám zpět
Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů

autor: | Čvn 7, 2021 | Obecné problémy

Evidence skutečných majitelů

Co je evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů (dále také „evidence“) je informačním systémem veřejné správy, je vedena v elektronické podobě příslušnými soudy. Informační systém je centrálně spravován Ministerstvem spravedlnosti. Evidence skutečných majitelů není veřejným rejstříkem ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., ačkoli z technického hlediska je provozována na platformě stejného informačního systému. Evidence byla zřízena zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále „ZESM“) a nahradila, respektive navázala na evidenci údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb. Údaje zapsané podle právní úpravy účinné do 31. 5. 2021 do staré evidence byly do stávající evidence převzaty. Evidence skutečných majitelů slouží k evidování zákonem stanovených údajů o tzv. skutečných majitelích právnických osob se sídlem v České republice a tzv. právních uspořádání.

Kdo má evidenční povinnost

Evidenční povinnost podle dopadá podle české právní úpravy na právnické osoby se sídlem na území České republiky (§ 12 odst. 1 ZESM) a tzv. právní uspořádání s určitým vztahem k České republice (§ 12 odst. 2 ZESM). Současně je třeba reflektovat výjimky z těchto pravidel (§ 7 a § 12 odst. 3 ZESM). Evidující osobou je přímo právnická osoba, za kterou jedná pověřená osoba (typicky člen statutárního orgánu). Evidující osobu v případě právního uspořádání je jeho svěřenský správce. Skutečné majitele z povahy věci nemají odštěpné závody právnických osob. Nejde o osoby. Odštěpný závod také není právním uspořádání ve smyslu zákona o ZESM. Skutečného majitele nezjišťují a neevidují ty subjekty, o nichž podle § 7 zákona o ZESM platí, že jej nemají. Evidující osobou tedy nejsou:
 • stát a územní samosprávný celek,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
 • veřejná výzkumná instituce,
 • právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
 • státní podnik a národní podnik,
 • okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona,
 • evropské seskupení pro územní spolupráci,
 • politická strana a politické hnutí,
 • církev a náboženská společnost a
 • ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,
 • odborová organizace a organizace zaměstnavatelů,
 • honební společenstvo,
 • společenství vlastníků jednotek,
 • právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec a
 • obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.
Právním uspořádáním je předně svěřenský fond podle českého práva. Právním uspořádáním je však také tzv. zahraniční svěřenský fond, kterým se rozumí svěřenský fond zřízený podle zahraničního práva nebo svěřenskému fondu strukturou nebo funkcemi podobné zahraniční zařízení [§ 2 písm. a) ZESM].

Přístup k údajům v evidenci

Evidence je částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na internetu. Přístup ke všem údajů je pak omezen na zákonem vybrané subjekty. Výpisy, které je možné z evidence získat, jsou v elektronické podobě. Elektronický podepsaný výpis (získaný v aplikaci) je výpis skutečného majitele konkrétní právnické osoby (či svěřenského fondu) z evidence skutečných majitelů, který byl vytvořen jako elektronický dokument ve formě datové zprávy (ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Tento dokument je elektronicky podepsán kvalifikovaným systémovým certifikátem příslušného soudu a obsahuje všechny náležitosti, aby byl považován za důvěryhodný a právoplatný výpis srovnatelný s listinnými výpisy. Je však třeba mít na paměti, že prostým vytištěním se tato povaha výpisu degraduje a není možné jej používat jako plnohodnotný. Elektronický podepsaný výpis je možné bezplatně získat přímo v internetové aplikaci. Pokud získáte z internetové aplikace evidence skutečných majitelů podepsaný PDF dokument, je možné na něj aplikovat mechanismus autorizované konverze podle zákona č. 300/2008 Sb. Tuto službu poskytují veřejnosti kontaktní místa veřejné správy (tzv. CzechPOINT).
evidence skutečných majitelů

Kdo je skutečný majitel

Skutečný majitel vymezen pomocí dvou pojmů, a sice koncového příjemce a osoby s koncovým vlivem (§ 2 ZESM). Skutečný majitel je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem.

Slovy zákona:

Koncovým příjemcem

je osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání („prospěch“), a tento prospěch dále nepředává.

Osobou s koncovým vlivem

osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání. Jednoduše řečeno je skutečným majitelem člověk, který může mít pro sebe z právnické osoby (nebo právního uspořádání) přímo nebo zprostředkovaně významné příjmy nebo člověk, který může fakticky právnickou osobu (nebo právní uspořádání) přímo nebo zprostředkovaně řídit, aniž je sám někým řízen. Skutečný majitel se určuje ve vztahu k nějaké právnické osobě nebo k právnímu uspořádání (svěřenský fond nebo zahraniční svěřenský fond). Zákon přibližuje, kdo je v jakých situacích koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem, zejména s ohledem na jimi držené podíly (§ 3 a 4 ZESM). Obecně je skutečným majitelem v případě obchodní korporace člověk, který má více jak 25% podíl. Dále jsou upravena pravidla pro stanovení tzv. náhradního skutečného majitele pro případy, kdy se nepodaří určit skutečného majitele řádným způsobem (§ 5 ZESM). V případě svěřenských fondů, fundací a ústavů zákon stanoví, kde u nich je vždy také skutečným majitelem, bez ohledu na materiální posouzení (§ 6 ZESM). U některých právních forem se stanovuje nevyvratitelná domněnka, že tyto právnické osoby nemají skutečného majitele (§ 7 ZESM). Ve většině případů je určení skutečného majitele velmi jednoduché a jasné. V některých situacích je však třeba vyhodnotit více skutečností a předpokládaná myšlenková úvaha bude složitější.

Kdo je přímý a kdo nepřímý skutečný majitel

Přímý

Skutečný majitel je přímý, pokud mezi ním a evidující osobou není žádný prostředník. Jeho pozice je založena přímo, tzn. je např. společníkem evidující osoby nebo členem jejího orgánu.

Nepřímý

Skutečný majitel je nepřímý, pokud je mezi ním a evidující osobou jeden nebo více prostředkujících článků (osob). Jeho pozice je založena nepřímo, tzn. je např. společníkem společnosti, která je společníkem evidující osoby.

Partneři.

+
*
*
*

Převzetí zadlužené firmy

Chyby majitele firmy.

Chyby majitele firmy.

Chyby majitele firmy. Nejčastější chyby majitele firmy. Polovinu problémových podniků řídí jejich vlastníci. Najatý manažer by obstál lépe. Spouštěčem existenčních problémů společností jsou v padesáti procentech případů investice. Druhým nejčastějším důvodem jsou...

Prodej uvolněného podílu

Prodej uvolněného podílu

Pokud převod nebo přechod podílu není omezený nebo vyloučený, společnost se musí podíl v prvé řadě pokusit prodat, a to nejméně za přiměřenou cenu a bez zbytečného odkladu.